Omroep Lingewaard

SP inzet voor Zorgbuurthuizen in Lingewaard …

Persbericht SP Lingewaard

De SP ziet graag dat er Zorgbuurthuizen komen in Lingewaard. Dit om ook de ouderen met een lichtere zorgvraag een veilige woonomgeving te bieden. Als eerste stap daartoe heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Een Zorgbuurthuis is een kleinschalige voorziening op de schaal van de buurt dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Een voor iedereen betaalbare voorziening waar ouderen zo lang mogelijk een normaal leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. Waar ook samengewoond kan worden met een partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. Met vers bereid eten, en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

De bedoeling is dat een Zorgbuurthuis gerealiseerd wordt door een zorgaanbieder. Deze zorgaanbieders kunnen daarvoor financiële ondersteuning vanuit het Rijk krijgen. De gemeente kan een stimulerende en faciliterende rol vervullen. Dat is wat de Lingewaardse SP vraagt van het college. 

SP Fractievoorzitter Brian Claassen: ‘De meeste ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen, echter zijn er ook ouderen die behoefte hebben aan een beschermde plek om te wonen. Het gaat daarbij om ouderen, meestal met een lichte(re) zorgindicatie, voor wie zelfstandig thuis blijven wonen niet echt veilig meer is. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met een lichtere vorm van dementie of met een fysieke beperking waardoor de kans op vallen groter dan anders is. Maar ook aan ouderen die zich zodanig eenzaam voelen dat hun welzijn ernstig aangetast wordt. Voor deze ouderen kan een Zorgbuurthuis een uitkomst zijn. Zorgbuurthuizen bieden niet alleen een veilige, prettige omgeving voor ouderen die daar behoefte aan hebben. Ze dragen daarnaast in positieve zin bij aan het aanpakken van het woningtekort, het beter en efficiënter organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers.’ 

De SP hoopt op een positieve reactie van het Lingewaards college. Mocht dat niet het geval zijn dan legt de SP dit jaar nog een initiatiefvoorstel ‘stimuleren, faciliteren van Zorgbuurthuizen’ voor aan de Lingewaardse gemeenteraad. 

Dit betreft een persbericht van de SP Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard

 

Brian Claassen, fractievoorzitter SP Lingewaard