Omroep Lingewaard

Vossenhol naar 30 of blijft het 50?

Impactanalyse helpt gemeenteraad bij besluit

De getallen 30 en 50 slaan op de maximum snelheid voor auto’s op het Vossenhol in Bemmel. Dat thema is een heikel punt bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Dorpensingel, die wordt aangelegd tussen Bemmel en Nijmegen via de ovatonde in de N325. De gemeenteraad gaat daar op 14 september a.s. een besluit over nemen. Voor Omroep Lingewaard reden om hier nog eens op in te zoomen.

Alhoewel een besluit over de maximum snelheid pas in december wordt genomen bij de vaststelling van een nieuw  wegencategoriseringsplan, heeft de gemeenteraad hier nu van het college een informatienota over ontvangen. Deze informatienota gaat over een verkeersonderzoek ”Impactanalyse 30 km/u in Lingewaard”, dat is uitgevoerd door het bureau Goudappel. Dat de resultaten van dit onderzoek nu naar buiten komen, vlak voor de behandeling van het bestemmingsplan voor de Dorpensingel, zal geen toeval zijn. De woordvoerders mobiliteit van de gemeenteraad worden op 31 augustus 2023, voorafgaand aan de informatieavond, in beslotenheid geïnformeerd.

Het verkeersonderzoek gaat over twee scenario’s; één waarin de snelheid op alle wegen binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur gaat en één waarin dat alleen geldt voor erftoegangswegen. De snelheid op de belangrijkste gebiedsontsluitingswegen blijft in dat scenario 50 km/uur.

Uit het onderzoek komt naar voren, dat het eerste scenario niet wenselijk en niet haalbaar is. In dat geval verdwijnt de hiërarchie van het wegennet, zijn de gevolgen voor hulpdiensten en openbaar vervoer aanzienlijk en moeten er grote investeringen worden gedaan in de weginrichting. Of deze bezwaren ook specifiek voor het Vossenhol gelden, wordt in het onderzoek niet duidelijk. Openbaar vervoer is er op dat traject niet en of er extra grote investeringen nodig zijn is maar de vraag. In het voorstel voor het bestemmingsplan Dorpensingel wordt immers aangegeven, dat bij een maximum snelheid van 30 km/uur dezelfde weginrichting nodig is als bij een snelheid van 50 km/uur. De informatienota verwijst ook naar een “Afwegingskader 30/km/uur”, waarin onder meer staat, dat het een optie is om op gebiedsontsluitingswegen; en dat is het Vossenhol; de snelheidslimiet te verlagen naar 30 km/uur als het niet mogelijk is om de weg veilig in te richten voor 50 km/uur met onder meer vrij liggende fietspaden.

De impactanalyse gaat over de hele gemeente en dus niet alleen over het Vossenhol. Alle dorpsraden, wijkplatforms en de initiatiefnemers van het inwonersinitiatief die in oktober 2022 de gemeenteraad al hebben benaderd over deze materie, krijgen de vraag om binnen twee weken inhoudelijk te reageren. Die reacties worden betrokken bij het voorstel om het wegencategoriseringsplan aan te passen. Dat voorstel komt in december in de gemeenteraad.

Al met al wordt het interessant om te ervaren hoe de gemeenteraad dit onderzoek betrekt bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Dorpensingel. Omroep Lingewaard zendt de infoavond uit op 31 augustus (aanvang 20.00 uur), en ook de Politieke Avond op 7 september en de raadsvergadering op 14 september (aanvang van beide vergaderingen 19.30 uur).