Omroep Lingewaard

PvdA Lingewaard wil opheldering over opzeggen vertrouwen Adviesraad WMO/Jeugd…

Persbericht PVDA Lingewaard

Op donderdag 28 februari kreeg de Raad bij de ingekomen stukken van die week een afschrift van een brief die de Adviesraad WMO – Jeugd op 20 februari aan het college zond. In die brief zegt deze door het college zelf ingestelde, wettelijk verplichte adviesraad het vertrouwen op in de wethouder sociaal domein en het college als geheel en worden de gesprekken tussen wethouder en adviesraad tot nader orde opgeschort.

In de brief staat te lezen dat de adviesraad ‘twee jaar van gedoe, toezeggingen, verwachtingen wekken, afspraken eenzijdig en zonder overleg herroepen, het niet langer met het dagelijks bestuur van de adviesraad WMO – Jeugd overleggen over belangrijke toekomstgerichte zaken’ een ‘flinke deuk [geslagen] hebben in het vertrouwen van de adviesraad WMO – Jeugd in zowel de wethouder met het sociaal domein in zijn portefeuille als in het college van B&W’. De stemming wordt vervolgens kort samengevat als: ‘we zijn het beu’.

Namens de PvdA-fractie vroeg Maarten van den Bos in de Raad van 28 februari direct om een reactie van de verantwoordelijk wethouder. ‘Waar ik vervolgens dacht dat de wethouder wel net zo geschrokken zou zijn als wij, je zegt immers niet zo maar het vertrouwen in iemand op, reageerde die nogal laconiek. Over de belangrijkste punten van de brief wilde hij vervolgens inhoudelijk eigenlijk niets zeggen, het ging nog op route naar de Raad’.

Wij vinden een dergelijke reactie volstrekt onvoldoende. Een belangrijk adviesorgaan van actieve en betrokken inwoners – wettelijk verplicht bovendien – zegt het vertrouwen in het college op. Naar het zich laat aanzien ook op goede gronden bovendien, zo concluderen wij na lezing van de brief. Daarom stellen wij direct een aantal schriftelijke vragen aan het college en zullen wij – wanneer de antwoorden daar aanleiding toe geven – in de Raad van donderdag 4 april op de kwestie terugkomen. Met meer vragen wanneer nodig en met toekomstgerichte voorstellen als daarvoor een meerderheid te vinden is. Want iedereen in Lingewaard moet zeker kunnen zijn van inspraak en zeggenschap als het gaat over zorg en ondersteuning.

Dit betreft een persbericht van de PvdA Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard


De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:

Op 22 februari kwam bij de gemeente Lingewaard een op 20 februari verzonden brief binnen van de Adviesraad WMO/Jeugd. Deze door het college in 2017 ingestelde adviesraad zegt in die brief het vertrouwen op in wethouder en college. Het overleg tussen dagelijks bestuur van de adviesraad en de wethouder wordt tot nader orde opgeschort. In de brief staat te lezen dat de adviesraad ‘twee jaar van gedoe, toezeggingen, verwachtingen wekken, afspraken eenzijdig en zonder overleg herroepen, het niet langer met het dagelijks bestuur van de adviesraad WMO – Jeugd overleggen over belangrijke toekomstgerichte zaken’ een ‘flinke deuk [geslagen] hebben in het vertrouwen van de adviesraad WMO – Jeugd in zowel de wethouder met het sociaal domein in zijn portefeuille als in het college van B&W’. De stemming wordt vervolgens kort samengevat met: ‘we zijn het beu’. 

Deze brief was voor de PvdA aanleiding in de Raad van 28 februari mondelinge vragen te stellen aan de wethouder. Die dag was de brief bij de Raad binnen gekomen in de lijst ingekomen stukken zoals op donderdag wekelijks vertrekt door de griffie. De brief zelf, evenals de reactie van de wethouder op de mondelinge vragen, zijn aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen. De antwoorden op deze vragen dienen bovendien bij de afweging om in de Raad van 4 april aanstaande een (interpellatie)debat aan te vragen. Verzoek is dan ook deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden. 

Vragen:

  1. Heeft het college inmiddels mondeling dan wel schriftelijk gereageerd op de brief van de Adviesraad WMO – Jeugd (verder: de adviesraad) van 20 februari jongstleden en wat was de strekking van de reactie? 
  2. Wat vind het college in algemene zin van het gegeven dat een door haarzelf ingesteld en wettelijk verplicht adviesorgaan waarin betrokken inwoners meedenken over het sociaal beleid in onze gemeente zich genoodzaakt gevoeld heeft het vertrouwen in wethouder en college op te zeggen? 
  3. Uit de brief komt een beeld naar voren alsof gesprekken tussen adviesraad en wethouder getrapt verlopen; ambtelijk wordt gesproken met de adviesraad en vervolgens wordt ambtelijk gesproken met de wethouder. Is dat beeld juist en kan het college aangeven hoe vaak er sinds het aantreden van het nieuwe college ambtelijk en/of bestuurlijk gesproken is met (leden van) de adviesraad? 
  4. In de brief wordt melding gemaakt van het melden van de door leden van de adviesraad ontvangen vrijwilligersvergoeding bij de belastingdienst in tegenspraak met hierover gemaakte afspraken. Kan het college aangeven in hoeverre er een bindende verplichting bestaat over het al dan niet melden van betaling van vrijwilligersvergoedingen bij de belastingdienst? 
  5. In de brief van de adviesraad wordt aangegeven dat het uitgangspunt van zowel de adviesraad als het college de vorming van een brede adviesraad voor het gehele sociaal domein zou zijn. Reactie van de wethouder in de Raad van 28 februari wijst ook in die richting (de insteek is: een brede adviesraad). Kan het college haar positie op dit punt toelichten? 
  6. In de brief van de adviesraad wordt aangegeven dat een besluit aangaande de vorming van een brede adviesraad voor het gehele sociaal domein op verzoek van het college over de verkiezingen van maart 2018 is getild omwille van de ‘politieke gevoeligheid’ van dit besluit. Is dat correct en kan het college dan aangeven waar die gevoeligheid precies in zit? 
  7. Belangrijk struikelblok voor de adviesraad is de discussie over een instellingsbesluit of een door de Raad vastgestelde verordening. Op dit moment functioneert de adviesraad op basis van een instellingsbesluit. Wanneer is dit door het college vastgesteld en is dat besluit openbaar. Zo ja, dan graag als bijlage bijvoegen bij beantwoording van deze vragen. 
  8. Kan het college haar positie betreffende de vraag of de adviesraad het beste kan functioneren op basis van een instellingsbesluit of verordening toelichten? 
  9. Ook in de discussie over de vraag of er een instellingsbesluit of verordening aan het werk van de adviesraad ten grondslag zou moeten liggen wordt blijkens de brief door het college gerefereerd aan de ‘politieke gevoeligheid’ van een en ander. Is dat correct en zo ja, kan het college dat toelichten? 
  10. Het college heeft naar de Raad een actieve informatieplicht. Is er – mede gezien de in redelijkheid te voorziene verwondering bij de Raad over deze brief – door het college overwogen deze direct per apart bericht bij de Raad onder de aandacht te brengen, of kiest het college alleen voor die route bij berichten met een minder kritische ondertoon? 

Maarten van den Bos – PvdA

Dit betreft een persbericht van de PvdA Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard