Omroep Lingewaard

PvdA Lingewaard stelt vragen over veiligheid en doorstroming tijdens werk N893…

Persbericht PvdA Lingewaard

Vanaf 18 maart voert de Provincie Gelderland werkzaamheden uit aan de N839 (Van der Mondeweg) Haalderen-Gendt. Inmiddels is duidelijk dat deze werkzaamheden zorgen voor aanzienlijke verkeershinder, bijvoorbeeld in Bemmel. Gedurende de spits is het in zowel ochtend- als avonduren druk op (toegangswegen tot) de Papenstraat. Ook het verkeer vanuit en naar de Essenpas heeft daar veel last van. Omdat de route via de Van Nispenlaan naar de rotonde de enige officiële uitrit is vanuit de wijk, is er voor bewoners geen alternatief mogelijk. Dit in combinatie met het vele fietsverkeer op zowel de Papenstraat als op de rotonde Van der Mondeweg/Van Nispenlaan, maakt dat er onveilige situaties dreigen te ontstaan. Daarenboven bereikten ons via verschillende kanalen zorgen van bewoners van de Essenpas, in geval van een calamiteit zit de wijk volkomen op slot.

Iedere inwoner moet zeker kunnen zijn veilige wegen en een zo vlot mogelijke doorstroming. Daarom hebben hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarbij roepen wij het college op zo snel mogelijk te kijken wat er mogelijk is om veiligheid en doorstroming te verbeteren en (misschien tijdelijk) alternatieve routes van en naar de Essenpas open te stellen.

page1image42703984page1image42703200

schriftelijke vragen (art. 18 rvo)

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:

Vanaf 18 maart voert de Provincie Gelderland werkzaamheden uit aan de N839 (Van der Mondeweg) Haalderen-Gendt. Inmiddels is duidelijk dat deze werkzaamheden zorgen voor aanzienlijke verkeershinder, bijvoorbeeld in Bemmel. Gedurende de spits is het in zowel ochtend- als avonduren druk op (toegangswegen tot) de Papenstraat. Ook het verkeer vanuit en naar de Essenpas ondervindt hinder. Daar de route via de Van Nispenlaan naar de rotonde de enige officiële uitrit is vanuit de Essenpas is er voor bewoners ook geen alternatief mogelijk. Dit in combinatie met het vele fietsverkeer op zowel de Papenstraat als op de rotonde Van der Mondeweg/Van Nispenlaan, maakt dat er onveilige situaties dreigen te ontstaan. Daarenboven bereikten ons via verschillende kanalen zorgen van bewoners van de Essenpas, in geval van een calamiteit zit de wijk volkomen op slot.

Iedere inwoner moet zeker kunnen zijn veilige wegen en een zo vlot mogelijke doorstroming. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

Vragen:

  1. Deelt het college ons inzicht dat met de werkzaamheden aan de N839 de verkeersdruk in Bemmel is toegenomen, het in- en uitrijden van de Essenpas wordt bemoeilijkt en er in potentie gevaarlijke situaties ontstaan?
  2. Is het college van mening dat de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland al het mogelijke doen en gedaan hebben om onevenredige verkeersbelasting en onveiligheid voor fiets- en gemotoriseerd verkeer te voorkomen of verminderen?
  3. Is het college bereid op zeer korte termijn te kijken naar de mogelijkheid om de verkeersafwikkeling vanuit de Essenpas ook via andere routes – te denken valt aan de verbinding tussen Hank en Dijkstraat – (eventueel tijdelijk) mogelijk te maken?
  4. Zo nee, wat wil het college dan doen om een zo vlot mogelijke veilige doorstroming van verkeer vanuit en naar de Essenpas ook gedurende de tot medio mei voortdurende werkzaamheden te bevorderen?
  5. Zo ja, wat kan het college aan maatregelen nemen om een mogelijke toename van sluipverkeer door de wijk te voorkomen of verminderen?
  6. Is er binnen de veiligheidsregio VGGM aandacht voor de werkzaamheden, de effecten ervan op de doorstroming en de mogelijke gevolgen voor aanrijtijden van hulpdiensten?
  7. Bewoners van Bemmel en Haalderen hebben aandacht gevraagd voor de veiligheid op en rond de rotonde Van der Mondeweg/Van Nispenlaan. Op welke manier wordt de veiligheid op deze rotonde door de werkzaamheden naar het oordeel van het college verbeterd?

Ondertekening:

Maarten van den Bos, PvdA Lingewaard

Dit betreft een persbericht van de PvdA Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard

Wegwerkzaamheden van der Mondeweg in Haalderen.
Wegwerkzaamheden van der Mondeweg in Haalderen.